בת 34

ירדה 6.6 ק"ג

מ 33% שומן ל 26% שומן !

וירידה של 26.8 ס"מ בהיקפים (שתי מידות).